עינת13
Hebrew Hammer™ 
WIN2 : 16042 18093d ago
WIN3 : 16013 18093d ago
WIN1 : 05985 18093d ago
WIN1 : 05958 18093d ago
Show more ...
WIN1 : 05930 18093d ago
LOSS0 : 15897 18093d ago
WIN1 : 05926 18093d ago
LOSS0 : 15897 18093d ago
WIN1 : 05926 18093d ago
LOSS0 : 15895 18093d ago
LOSS1 : 25921 18093d ago
WIN2 : 05953 18093d ago
LOSS1 : 25925 18093d ago
LOSS0 : 15956 18093d ago
LOSS0 : 15988 18093d ago
LOSS0 : 16014 18093d ago
WIN2 : 16044 18093d ago
LOSS0 : 16015 18093d ago
LOSS0 : 16041 18093d ago
WIN1 : 06072 18093d ago
LOSS0 : 36041 18093d ago
WIN3 : 05938 18093d ago
WIN3 : 15906 18093d ago
WIN2 : 15878 18093d ago
WIN1 : 05850 18093d ago
LOSS0 : 25819 18093d ago
WIN1 : 05849 18093d ago
WIN1 : 05819 18093d ago
WIN1 : 05788 18093d ago
WIN2 : 15757 18093d ago
LOSS0 : 15731 18093d ago
WIN1 : 05756 18093d ago
LOSS1 : 25728 18093d ago
LOSS0 : 15756 18093d ago
WIN1 : 05780 18093d ago
WIN2 : 15749 18093d ago
LOSS0 : 15723 18093d ago
WIN2 : 15752 18093d ago
WIN2 : 15720 18093d ago
LOSS0 : 15692 18093d ago
LOSS0 : 15722 18093d ago
LOSS0 : 15745 18093d ago
LOSS0 : 15773 18093d ago
LOSS0 : 15804 18093d ago
LOSS1 : 25830 18093d ago
WIN1 : 05854 18093d ago
WIN2 : 15947 18093d ago
WIN1 : 05915 18093d ago
LOSS0 : 15882 18093d ago
LOSS0 : 15909 18093d ago
LOSS0 : 15938 18093d ago
LOSS0 : 15963 18093d ago
WIN1 : 05988 18093d ago
LOSS0 : 15959 18093d ago
WIN1 : 05984 18093d ago
LOSS0 : 15956 18093d ago
LOSS0 : 15983 18093d ago
WIN1 : 06011 18093d ago
LOSS0 : 15980 18093d ago
WIN1 : 06013 18093d ago
WIN1 : 05986 18093d ago
LOSS0 : 15956 18093d ago
LOSS0 : 15986 18093d ago
LOSS0 : 16015 18093d ago
WIN3 : 06043 18093d ago
LOSS0 : 36014 18093d ago
LOSS0 : 15720 18093d ago
LOSS1 : 25749 18093d ago
LOSS0 : 15774 18093d ago
WIN1 : 05802 18093d ago
WIN2 : 15774 18093d ago
LOSS0 : 15742 18093d ago
LOSS1 : 35770 18093d ago
WIN1 : 05800 18093d ago
WIN3 : 15769 18093d ago
LOSS0 : 15737 18093d ago
LOSS0 : 15761 18093d ago
LOSS0 : 15788 18093d ago
LOSS0 : 15812 18093d ago
WIN1 : 05839 18093d ago
WIN2 : 15807 18093d ago
WIN1 : 05776 18093d ago
LOSS0 : 15744 18093d ago
WIN3 : 05768 18093d ago
LOSS0 : 15736 18093d ago
WIN2 : 15765 18093d ago
LOSS0 : 35733 18093d ago
LOSS1 : 25762 18093d ago
LOSS0 : 15792 18093d ago
WIN1 : 05338 18093d ago
LOSS0 : 15306 18093d ago
WIN2 : 15329 18093d ago
WIN1 : 05300 18093d ago
WIN2 : 15269 18093d ago
LOSS0 : 15241 18093d ago
WIN1 : 05264 18093d ago
LOSS0 : 15234 18093d ago
LOSS0 : 15259 18093d ago
DRAW0 : 05284 18093d ago
WIN1 : 05284 18093d ago
LOSS0 : 15253 18093d ago
WIN3 : 05277 18093d ago
LOSS1 : 25248 18093d ago
LOSS0 : 15270 18093d ago
WIN1 : 05293 18093d ago
WIN1 : 05260 18093d ago
LOSS1 : 25232 18093d ago
WIN3 : 05258 18093d ago
LOSS0 : 25227 18093d ago
LOSS0 : 15252 18093d ago
LOSS1 : 35276 18093d ago
WIN3 : 05300 18093d ago
WIN1 : 04922 18093d ago
WIN2 : 04892 18093d ago
WIN1 : 04862 18093d ago
LOSS1 : 34832 18093d ago
LOSS0 : 14863 18093d ago
LOSS0 : 14894 18093d ago
WIN2 : 14772 18093d ago
WIN3 : 14739 18093d ago
LOSS0 : 14708 18093d ago
WIN2 : 14738 18093d ago
LOSS0 : 14708 18093d ago
WIN2 : 14740 18093d ago
WIN2 : 14710 18093d ago
WIN1 : 04683 18093d ago
WIN1 : 04653 18093d ago
LOSS1 : 25062 18093d ago
LOSS0 : 15088 18093d ago
WIN1 : 05114 18093d ago
WIN1 : 05081 18093d ago
LOSS1 : 35054 18093d ago
WIN1 : 05086 18093d ago
WIN2 : 15056 18093d ago
LOSS0 : 15030 18093d ago
LOSS0 : 15061 18093d ago
WIN2 : 05092 18093d ago
WIN1 : 05062 18093d ago
LOSS0 : 15031 18093d ago
LOSS1 : 35062 18093d ago
LOSS0 : 15090 18093d ago
WIN1 : 05119 18093d ago
LOSS0 : 15093 18093d ago
WIN1 : 05124 18093d ago
LOSS0 : 15091 18093d ago
LOSS1 : 25147 18093d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy