﷼ฯ﷼﷼ฯฯ﷼﷼ฯ﷼₹₹12
monaliseros 
WIN3 : 05265 18287d ago
WIN3 : 05235 18287d ago
WIN3 : 05205 18287d ago
LOSS0 : 15176 18287d ago
Show more ...
LOSS0 : 15198 18287d ago
LOSS1 : 25220 18287d ago
WIN2 : 15242 18287d ago
LOSS0 : 15213 18287d ago
WIN1 : 05237 18287d ago
LOSS0 : 15210 18287d ago
WIN1 : 04844 18287d ago
LOSS0 : 14815 18287d ago
WIN3 : 04836 18287d ago
WIN2 : 14807 18287d ago
LOSS1 : 24777 18287d ago
WIN1 : 04797 18287d ago
LOSS0 : 14768 18287d ago
WIN3 : 04788 18287d ago
LOSS1 : 24758 18287d ago
WIN1 : 04777 18287d ago
WIN3 : 14747 18287d ago
LOSS0 : 14703 18287d ago
LOSS0 : 14722 18287d ago
LOSS0 : 14741 18287d ago
WIN3 : 14760 18287d ago
WIN1 : 04731 18287d ago
WIN1 : 04701 18287d ago
WIN1 : 04671 18287d ago
WIN1 : 04642 18287d ago
LOSS0 : 14612 18287d ago
WIN3 : 05258 18287d ago
WIN1 : 05228 18287d ago
LOSS0 : 15199 18287d ago
WIN1 : 05222 18287d ago
WIN1 : 05193 18287d ago
LOSS0 : 15163 18287d ago
LOSS0 : 15184 18287d ago
LOSS0 : 15208 18287d ago
LOSS0 : 15231 18287d ago
WIN1 : 05254 18287d ago
DRAW0 : 05224 18287d ago
WIN1 : 05224 18287d ago
WIN1 : 05194 18287d ago
LOSS0 : 14826 18287d ago
LOSS0 : 14846 18287d ago
WIN1 : 04867 18287d ago
LOSS0 : 14837 18287d ago
LOSS0 : 14857 18287d ago
LOSS0 : 14878 18287d ago
LOSS1 : 24899 18287d ago
LOSS0 : 14919 18287d ago
WIN1 : 04940 18287d ago
WIN1 : 04910 18287d ago
LOSS0 : 14880 18287d ago
LOSS0 : 14902 18287d ago
LOSS0 : 14922 18287d ago
LOSS0 : 14941 18287d ago
WIN1 : 04962 18287d ago
WIN2 : 14932 18287d ago
LOSS0 : 14903 18287d ago
WIN1 : 04923 18287d ago
LOSS1 : 24894 18287d ago
LOSS1 : 24915 18287d ago
WIN2 : 14936 18287d ago
WIN1 : 04906 18287d ago
LOSS1 : 24877 18287d ago
WIN2 : 14898 18287d ago
WIN3 : 04868 18287d ago
WIN3 : 15016 18287d ago
LOSS0 : 34988 18287d ago
LOSS0 : 15009 18287d ago
WIN3 : 05030 18287d ago
LOSS0 : 15001 18287d ago
LOSS0 : 25021 18287d ago
WIN1 : 05043 18287d ago
WIN1 : 05014 18287d ago
LOSS1 : 24984 18287d ago
LOSS1 : 25006 18287d ago
LOSS0 : 15028 18287d ago
WIN3 : 15049 18287d ago
WIN2 : 15019 18287d ago
WIN1 : 04989 18287d ago
WIN2 : 15026 18287d ago
WIN2 : 14996 18287d ago
LOSS1 : 34966 18287d ago
WIN1 : 04988 18287d ago
LOSS0 : 14958 18287d ago
LOSS1 : 24980 18287d ago
LOSS0 : 15001 18287d ago
LOSS1 : 25023 18287d ago
LOSS0 : 15044 18287d ago
WIN1 : 05066 18287d ago
LOSS0 : 35037 18287d ago
WIN1 : 05058 18287d ago
LOSS0 : 25030 18287d ago
LOSS0 : 35051 18287d ago
WIN3 : 05073 18287d ago
LOSS1 : 25043 18287d ago
WIN3 : 05064 18287d ago
LOSS0 : 15035 18287d ago
LOSS0 : 15057 18287d ago
LOSS0 : 35079 18287d ago
LOSS0 : 15101 18287d ago
LOSS0 : 35124 18287d ago
LOSS1 : 35147 18287d ago
WIN1 : 05170 18287d ago
WIN1 : 05141 18287d ago
WIN2 : 14933 199d ago
WIN2 : 14903 200d ago
LOSS0 : 14874 200d ago
WIN1 : 04895 200d ago
LOSS0 : 34865 200d ago
WIN2 : 14885 200d ago
WIN1 : 04857 200d ago
LOSS0 : 14827 200d ago
WIN1 : 04758 18287d ago
LOSS1 : 24729 18287d ago
LOSS1 : 24747 18287d ago
WIN1 : 04765 18287d ago
LOSS0 : 34737 18287d ago
LOSS0 : 14756 18287d ago
WIN1 : 04775 18287d ago
WIN1 : 04746 18287d ago
WIN1 : 04716 18287d ago
LOSS0 : 14686 18287d ago
WIN1 : 04704 18287d ago
WIN1 : 04674 18287d ago
LOSS2 : 34644 18287d ago
LOSS1 : 34662 18287d ago
LOSS0 : 14680 18287d ago
LOSS1 : 24698 18287d ago
LOSS0 : 14719 18287d ago
LOSS0 : 14737 18287d ago
LOSS0 : 14755 18287d ago
LOSS0 : 14774 18287d ago
LOSS1 : 24794 18287d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy