איציק13
Eggplants Crew™ 
LOSS1 : 25957 84d ago
LOSS0 : 15989 85d ago
WIN2 : 16017 91d ago
LOSS0 : 15986 91d ago
Show more ...
LOSS0 : 16015 91d ago
LOSS1 : 26050 91d ago
WIN3 : 16070 91d ago
WIN1 : 06044 91d ago
LOSS0 : 16007 91d ago
LOSS0 : 16035 91d ago
LOSS0 : 16057 91d ago
WIN1 : 06086 91d ago
WIN1 : 06053 91d ago
WIN1 : 06022 92d ago
LOSS0 : 15989 92d ago
LOSS0 : 16022 92d ago
LOSS0 : 16048 92d ago
WIN1 : 06076 92d ago
LOSS0 : 16044 92d ago
WIN2 : 16065 92d ago
WIN1 : 06037 92d ago
LOSS1 : 26007 92d ago
LOSS1 : 26029 92d ago
WIN1 : 06055 92d ago
WIN1 : 06026 92d ago
WIN1 : 05997 92d ago
LOSS1 : 26188 111d ago
LOSS0 : 16221 111d ago
LOSS0 : 16252 111d ago
WIN1 : 06278 111d ago
DRAW0 : 06246 111d ago
LOSS0 : 16246 111d ago
WIN3 : 06273 111d ago
LOSS1 : 26242 111d ago
WIN1 : 06265 111d ago
WIN1 : 06232 111d ago
WIN2 : 06204 111d ago
WIN1 : 06173 111d ago
WIN1 : 06140 111d ago
WIN1 : 06108 111d ago
WIN1 : 06079 111d ago
WIN1 : 06048 111d ago
WIN1 : 06021 111d ago
LOSS0 : 35818 122d ago
LOSS0 : 15848 122d ago
LOSS0 : 15882 122d ago
LOSS0 : 15912 122d ago
WIN1 : 05944 122d ago
WIN1 : 05912 122d ago
LOSS1 : 35890 122d ago
LOSS1 : 25918 122d ago
WIN1 : 05944 122d ago
LOSS1 : 35918 122d ago
WIN1 : 05949 122d ago
LOSS0 : 15923 122d ago
LOSS0 : 15938 122d ago
WIN1 : 05964 122d ago
WIN1 : 05928 122d ago
WIN1 : 05895 122d ago
WIN3 : 05868 122d ago
LOSS1 : 35839 122d ago
WIN1 : 05866 122d ago
LOSS0 : 35838 122d ago
LOSS0 : 15870 122d ago
LOSS1 : 25903 122d ago
WIN1 : 05932 122d ago
WIN1 : 05908 122d ago
LOSS0 : 15971 177d ago
LOSS0 : 16003 177d ago
WIN1 : 06034 177d ago
WIN1 : 06006 177d ago
WIN1 : 05978 177d ago
LOSS0 : 15950 177d ago
WIN1 : 05978 177d ago
LOSS0 : 15952 177d ago
LOSS0 : 15975 177d ago
LOSS0 : 36005 177d ago
LOSS0 : 16034 177d ago
LOSS0 : 16060 177d ago
LOSS0 : 16085 177d ago
WIN1 : 06118 177d ago
LOSS0 : 16088 177d ago
WIN1 : 06116 177d ago
WIN1 : 06086 177d ago
LOSS1 : 26056 177d ago
WIN2 : 16089 177d ago
WIN1 : 06059 177d ago
LOSS0 : 36026 177d ago
LOSS0 : 16053 177d ago
LOSS1 : 26079 177d ago
WIN1 : 06412 230d ago
WIN1 : 06381 230d ago
WIN1 : 06353 230d ago
WIN2 : 16322 230d ago
DRAW0 : 06294 230d ago
LOSS0 : 16294 230d ago
WIN1 : 06322 230d ago
LOSS0 : 16297 230d ago
LOSS0 : 16331 230d ago
WIN1 : 06365 230d ago
LOSS0 : 16330 230d ago
WIN1 : 06361 230d ago
LOSS0 : 14595 289d ago
WIN2 : 15929 293d ago
WIN3 : 05898 293d ago
DRAW0 : 05866 293d ago
WIN1 : 05866 293d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy